ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗ

Νοσηλεύτρια ΠΕ.
Νοσηλεύτρια Εργασίας στην εταιρεία Πλαστικά Θράκης Ιωαννίνων.
Φοιτήτρια Προγράμματος Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων" Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σπουδάστρια στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.


Talks

Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) στην Καθημερινότητα Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των Φροντιστών τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νόσος Alzheimer είναι μια μη θεραπεύσιμη προοδευτικά νευροεκφυλιστική ασθένεια και αποτελεί υποκατηγορία της άνοιας αντιπροσωπεύοντας το 60-80% των περιπτώσεων. Με την επίπτωση της νόσου να αναμένεται να φτάσει τα 16 εκατομμύρια περιπτώσεις το 2050 με την συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών να δέχονται φροντίδα στο σπίτι από κοντινά συγγενικά πρόσωπα η ηλεκτρονική υγεία έχει αρχίσει να αξιοποιείται για την καλύτερη παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών αυτών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ηλεκτρονική υγεία είναι η αποδοτική και ασφαλής χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών για την υποστήριξη της υγείας αλλά και πεδίων που σχετίζονται με την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της παρακολούθησης και της αγωγής υγείας, της γνώσης και της έρευνας.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση εφαρμογών της ηλεκτρονικής υγείας για τη βελτίωση της ζωή των ασθενών με νόσο Alzheimer και των φροντιστών τους.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στη μηχανή αναζήτησης google scholar και τις βάσεις δεδομένων pubmed και Microsoft aca-demic με τις λέξεις κλειδιά ηλεκτρονική υγεία (e-health), ασθενείς με νόσο Alz-heimer (patients with Alzheimer’s disease), φροντιστές (caregivers) με κάθε πιθανό συνδυασμό αναζήτησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι πολλά προγράμματα, εφαρμογές και ιστοσελίδες όπως το Tele-Savvy, το FamTechCare Protocol, TECH@HOME και eHealthMonitor έχουν αναπτυχτεί και χρησιμοποιούνται ήδη από ηλικιωμένους ασθενείς και τους φροντιστές τους για άντληση πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη νόσο. Το Tele-Savvy είναι μια διαδικτυακή έκδοση του προγράμματος Savvy Caregiver, ενός προγράμματος ψυχοεκπαίδευσης για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια. Το FamTechCare Protocol είναι μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή πολλαπλών ιστότοπων που αξιολογεί τα αποτελέσματα μιας παρέμβασης e-health στην ευημερία των φροντιστών και των συμπτωμάτων συμπεριφοράς της νόσου. Η παρέμβαση FamTechCare παρέχει εξατομικευμένες στρατηγικές φροντίδας ασθενών με άνοια εντός του σπιτιού με βάση τις εγγραφές βίντεο που δημιουργεί ο κάθε φροντιστής υπό δύσκολες καταστάσεις φροντίδας. Μια ομάδα ειδικών ελέγχει τα βίντεο που υποβάλλονται από τους φροντιστές και παρέχει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φροντίδας εβδομαδιαίως για την πειραματική ομάδα. Οι φροντιστές στην ομάδα ελέγχου λαμβάνουν σχόλια για τη βελτίωση της περίθαλψης βάσει εβδομαδιαίας τηλεφωνικής κλήσης με τον παρεμβαίνοντα και λαμβάνουν σχόλια για τα βίντεο τους στο τέλος. Το TECH@HOME βασίζεται στις εμπειρίες της μελέτης UP-TECH και ελέγχει τον αντίκτυπο μιας νέας σχεδιασμένης τεχνολογίας για την υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια που εξακολουθούν να ζουν στην κοινότητα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.. Το έργο UP-TECH είναι μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών για τους φροντιστές της άνοιας, με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας, μηχανικών πληροφορικής, επιδημιολόγων και οικονομολόγων υγείας, η οποία ανέπτυξε και δοκίμασε μια πρωτότυπη λύση σε συνδυασμό με παρέμβαση διαχείρισης περιπτώσεων σε περισσότερα από 100 νοικοκυριά στην Ιταλία. Το Ευρωπαϊκό έργο eHealthMonitor (eHM) αναπτύσσει μια ευαίσθητη στο χρήστη και διαδραστική διαδικτυακή πύλη για την περίθαλψη της άνοιας: την πύλη για την άνοια eHM (eHM-DP). Στόχος του είναι να παρέχει στοχευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτυπους φροντιστές ατόμων με άνοια σε ένα περιβάλλον φροντίδας στο σπίτι.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας αρχίζουν όλο και περισσότερο να παίρνουν θέση στη καθημερινότητα και την φροντίδα ασθενών με Alzheimer και των φροντιστών τους. Γίνεται επομένως, αντιληπτό ότι πρέπει να γίνουν νέες μελέτες, για να βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες εφαρμογές αλλά και να αναπτυχθούν νέες για την καλύτερη διαχείριση της νόσου.