Χρήση του ανοικτού λογισμικού Qgis ως εκπαιδευτικό εργαλείο για το φαινόμενο του σεισμού
2020-11-22, 16:15–16:45, Κύρια Αίθουσα Ομιλιών

Στις μέρες μας, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα φαινόμενα των μεγάλων φυσικών καταστροφών. Τα τελευταία χρόνια, σεισμοί, πλημμύρες, και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν σημαντικά τη χώρα μας. Οι κίνδυνοι αυτοί για τον άνθρωπο μέχρι πρόσφατα δεν ήταν τόσο άμεσοι. Μέχρι τώρα, τον επηρέαζαν μόνο μέσω των τεχνικών έργων. Πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη η ενημέρωση και παρακολούθηση των φαινομένων αυτών και στην εκπαίδευση.
Στην εποχή της τεχνολογίας, χρησιμοποιούμε όλοι μας Γεω-δεδομένα. Η επιστήμη που ασχολείται με τα Γεω-δεδομένα ονομάζεται Γεωπληροφορική. Ένας κλάδος της Γεωπληροφορικής είναι αυτός των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Τα Ελεύθερα λογισμικά ή λογισμικά ανοικτού κώδικα (open source) αποκτούν ολοένα και περισσότερα πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση τους για εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. Χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών, Χωρική απεικόνιση σεισμογενών περιοχών κλπ).
Στην παρούσα εργασία, θα εστιάσουμε στο σεισμικό φαινόμενο ως πρόβλημα και πως αυτό μπορεί να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα δείξουμε τα στάδια της δημιουργία θεματικών χαρτών με την χρήση ανοικτού λογισμικού QGIS καταγράφοντας τις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας και τα σημαντικότερα καταστροφικά αποτελέσματα του σεισμού.


Η δημιουργία, επεξεργασία και η ανάλυση των χαρτών θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικών (Γ.Σ.Π.) και συγκεκριμένα στο λογισμικό ανοικτού κώδικα QGIS. Πρόκειται για ένα λογισμικό, του οποίου η χρήση δέχεται όλο και μεγαλύτερη απήχηση. Παρέχει φιλικό περιβάλλον στο χρήστη και παρέχει πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία θεματικών χαρτών για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Στόχος μας, είναι τόσο η ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας, αλλά και η εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών που θα απασχοληθούν σε τεχνικά έργα. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στους μαθητές των ΕΠΑΛ Β’ και Γ’ τάξης.
Θα παρουσιαστούν βήματα χρήσης των εργαλειοθηκών του ανοικτού λογισμικού QGIS για την δημιουργία θεματικών χαρτών καθώς και θα ενσωματωθούν περιγραφικές πληροφορίες του φαινομένου για την περαιτέρω ανάλυση, χωρική επεξεργασία και οπτικοποίησή τους.