ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΡΕΝΟ!
2020-11-22, 15:30–15:45, Κύρια Αίθουσα Ομιλιών

Εκπαιδευτικό σενάριο πρότασης συνδιδασκαλίας για Μαθηματικά και Πληροφορική με χρήση Arduino. Οι τελεστές "AND" , "OR".
Η διδασκαλία στη δευτεροβαθμια εκπαίδευση μπορεί να δώσει έναυσμα για καινοτόμες επεκτάσεις στο ΑΠΣ. H χρήση του λογικού τελεστή "Και" και " Ή" και τη σημασία του στην ορθή αποτύπωση των λογικών συμπερασμάτων μιας σύζευξης ή διάζευξης συνδυάζει τις διδακτικές παρεμβάσεις συνδιδασκαλίας στο μάθημα Α Λυκείου, της Άλγεβρας και της Πληροφορικής. Ο μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν (αποφαίνονται) για την αλήθεια σύνθετων προτάσεων-συμπερασμάτων και κατ' επέκταση για τις μαθηματικές αποτυπώσεις των προβλημάτων της καθημερινότητας που καλούμαστε να επιλύσουμε. Λύνουν απλοποιημένα προβλήματα στην γλώσσα των μαθηματικών. Χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους για να αντιληφθούν τι σημαίνει σύζευξη δυο προτάσεων στα μαθηματικά, πως αυτό υλοποιείται και συνδέεται με τον προγραμματισμό. Ένα Arduino, λίγα led, Resistor, Piezo, Slideswitch είναι αρκετά για να μετατρέψουν ένα ανιαρό μάθημα της Άλγεβρας σε πρόκληση και αφόρμηση. Με τον τρόπο αυτό κατευθύνεται η προσοχή, η αντίληψη, η μνήμη και γενικά οι πνευματικές δυνάμεις των μαθητών ώστε αυτοί να επινοήσουν τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων ή πρωτότυπων ή ανοικτών προβλημάτων(όχι άμεση εφαρμογή συγκεκριμένης θεωρίας-ασκήσεις)


Η Φετινή διοργάνωση FOSSCOMM 2020 έχει ως πρόσθετο στόχο την ανάδειξη των Ελεύθερων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και αντίστοιχων δράσεων σε όλη την Ελλάδα.

SΤΕΜ και Βασικό Kit Arduino στο σχολείο- υλικοτεχνική υποδομή

COVID19 και εξ αποστάσεως εκπαίδευση -νέα δεδομένα στην εκπαίδευση

Κύρια ιδέα:??Ένα τρένο και μια φυλασσόμενη διάβαση γίνονται γέφυρα κατανόησης για τα Μαθηματικά (Λογική).?

Κοινό σημείο με τα μαθηματικά:
Οι δυο μπάρες πρέπει να είναι ανεβασμένες για να επιτραπεί η διέλευση.
Όμοια:
Αληθείς και οι δυο προτάσεις μιας σύζευξης για να είναι η σύζευξη αληθής

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΡΕΝΟ! ?Γιατί;
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε να προσομοιώσουμε αυτό το σύστημα φαίνονται παρακάτω:
Ελεύθερο λογισμικό
Απλό σύστημα
Κατανοητός τρόπος λειτουργίας
Επιτρέπει τον καταμερισμό εργασιών
Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά
Ευκαιρία για σωστή διαπαιδαγώγηση σε θέματα οδικής κυκλοφορίας
Διδακτικοί Στόχοι
Πληροφορίες Να είναι σε θέση οι μαθητές να γράφουν και να αναφέρουν (με λόγια) τη βασική ιδιότητα της σύζευξης. Να διαπιστώσουν ότι ο ισχυρισμός P και Q για να είναι αληθής δηλαδή να ισχύει γενικά πρέπει και οι δύο προτάσεις να είναι αληθείς.
Γνωστική στρατηγική Μεθοδολογία λύσης προβλημάτων, ή παρουσίαση από τον καθηγητή λύσεων σε μη τετριμμένα προβλήματα ώστε ο μαθητής να κατευθύνει την προσοχή, την αντίληψη, την μνήμη και γενικά τις πνευματικές του δυνάμεις για να επινοεί τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων ή πρωτότυπων ή ανοικτών προβλημάτων.
Νοητικές δεξιότητες Να δουν με τις αισθήσεις τους τι σημαίνει σύζευξη δυο προτάσεων. Να αποκτήσουν τις ικανότητες να εφαρμόζουν την παραπάνω ιδιότητα σε διάφορες περιπτώσεις.

“Η εκπαίδευση σε περιβάλλον STEM αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία των διδασκαλιών ενσωμάτωσης αλλά εμφανίζει και δυσκολίες κυρίως στον σχεδιασμό και την εφαρμογή. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η έλλειψη κουλτούρας των εκπαιδευτικών σε διδασκαλίες ενσωμάτωσης, οι περιορισμοί που προκύπτουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) των γνωστικών περιοχών που περικλείονται στον όρο STEM ιδίως των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών και τέλος το προκαθορισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες εφαρμογής. (Ι. Σδράλλης, Ε. Κολέζα, 2016)
Αναδύεται έτσι ένα κεντρικό ερώτημα για τον βαθμό στον οποίο η εκπαίδευση STEM μπορεί να ενσωματωθεί λειτουργικά στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα ή αποτελεί μια δράση συμπληρωματική.
«Τα διάφορα δοκιμασμένα πεδία αλληλεπίδρασης (μαθηματικά και πληροφορική, μαθηματικά και φυσική, μαθηματικά και βιολογία, μαθηματικά και οικονομία κ.λπ.) θα ήταν καλό να προσεγγιστούν με σαφήνεια και διορατικότητα από τον διδάσκοντα. Η πολιτική της έρευνας θα μπορούσε να ενσωματώσει και στοιχεία στατιστικής και συνδυαστικής για τον εμπλουτισμό των εννοιολογικών χαρτών των μαθηματικών οντοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται στη διδασκαλία» (Κοτσιφάκος 2020).

See also: Presentation